tamop

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV Nemzetközi Közreműködéssel megvalósuló alap-és célzott alapkutatási projektek támogatása Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben c. project

Szélsőséges időjárási események hatása felszíni vizekre alproject; Evapotranszspirációs kutatások szub-modul

Az éghajlatváltozás témaköre az 1871 óta folyamatosan üzemeltetett meteorológiai állomással rendelkező Keszthelyen is a vizsgálatok homlokterébe került az elmúlt évtizedben. Az elemzések többsége az idősor feldolgozásokon túl főképpen a növényi vonatkozások áttekintésére és a várható következményekre irányultak. Az éghajlatváltozás kutatásban történtek a Balatonra vonatkozó feldolgozások, a magasabbrendű növényzet Kis-Balaton térségi szintű mikroklíma alakítására alig akad tanulmány, ez a téma még messze nem tekinthető lezártnak. A terület eredetileg is természetes vízrezervoárként működött, melyről tér- és időbeli elemzések szükségesek, különösen az éghajlati szélsőségek hatásaira vonatkozóan. Az éghajlatváltozás a védett területek vízháztartási mérlegében számszerűsíthető eltérést okoz, mely nem marad hatástalan a helyben kialakult érzékeny ökoszisztémákra sem. A Kis-Balaton megfelelő működése, mint egy természetes szűrő-rendszer, a Balaton vízminőség alakulásának záloga.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemelő egységeire 1986 óta, azaz több, mint 20 éve készítenek vízmérlegeket, melynek kiemelten fontos kiadási tagja az evapotranszspiráció. Addig, amíg a szabad vízfelszín evaporációjának becslésére számos empirikus formula van, a növények párologtatás meghatározása , annak biológiai kapcsolatai miatt a rendszer leggyengébb láncszeme. A makrovegetációra vonatkozó megfigyelések során korábban elkészült vegetációtérképek (Pomogyi 1989) alapot biztosítanak a különböző növényborítottságú területek evapotranszspirációjának becsléséhez. Ezeket kiegészítendő a Kis-Balaton egyes mintaterületein légifelvételezéssel kívánjuk pontosítani a korábbi vegetáció leírásokat.

A klímaváltozás hatásainak elemzése korábban inkább a mezőgazdasági területek vizsgálataira terjedt ki. Ezen megfigyelések célja a várható negatív következmények minimalizálása volt. A mesterséges ökoszisztémák környezetterhelése messze meghaladja a természetes ökoszisztémákét, mely nem jelenti azt, hogy fontosságuk elhanyagolható lenne. Jelen project során kutatásaink középpontjában a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, mint természetes ökoszisztéma áll. Hasonló viszonyok között a Fertő-tó mocsári bioegységeiben nemzetközi együttműködésben folytak a vegetációt érintő kutatások az EUREED I. és II. nemzetközi projektek keretén belül.

Az elemzés során a Kis-Balaton területi párolgásának hosszú idősorát szeretnénk előállítani. Az egyes rész-területek vízvesztésének megállapítása a hagyományos vízháztartási mérleg alapján történne. Az egyes domináns, nagyobb területet elfoglaló növényfajok, társulások párolgását az adott faj növénykonstansai, környezeti feltételei alapján, valamint területi elterjedésük figyelembe vételével becsüljük. A hagyományos eljárásokat légifelvételezéssel egészítjük ki, mellyel a korábbiaknál pontosabb megfigyelést tudunk végrehajtani. A vizsgálat célja a Kis-Balaton területi párolgás időbeli változásának becslése. A jelen állapot feltérképezése mellett a jövőbeli evapotranszspiráció potenciális változását mintaterületünkön végzett elemzések függvényében közelítjük. A kutatás során a múlt-jelen és a jövő evapotranszspirációjának meghatározásával olyan spektrumú időbeli áttekintést végzünk, amely korábban a vizsgált rendszert kevésbé jellemzett.

 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 azonosító számú „Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben”című projekt
1.2. A talaj vízforgalmának klímaérzékenység-vizsgálata
Alprojektvezető:  Dr. Makó András

A projektelem ismertetésének összefoglalója

  • A léptéknek megfelelően eltérő részletességgel rendelkezésre álló információk alapján különböző valószínűségi szinteken kívánjuk becsülni a hazai talajféleségek vízforgalmát a jelenlegi és a várhatóan kialakuló klímának megfelelő, különböző időjárási évtípusok hatásai alapján.
  • Hazai talajok közül kiemelten kívánunk foglalkozni a csernozjom talajok, a barna erdőtalajok és a réti talajok egyes talajváltozatainak vízforgalmával, hiszen ezek a talajféleségek teszik ki a szántóföldi növénytermesztésbe vont termőterületek mintegy 80%-át. Vizsgálatainkat elsősorban a mezőgazdasági termelést döntően befolyásoló talajvízforgalmi tényezőkre, valamint a kukorica és őszi búza vegetációs időszakára terjesztjük ki.
  • Az elvégzendő mérések célja elsősorban a talajhidrológiai (víztartó- és vízvezető-képesség) függvények meghatározása és a SWAP modell mért talajnedvesség értékekre történő kalibrálására a vizsgált talaj- és növénytípus kombinációkra.
  • Komplex méréssorozatban vizsgálni kívánjuk továbbá egyes, a többi projektmodul szempontjából is kiemelten fontos talajváltozatok jellemző hidrofizikai paramétereinek a talajhasználattal összefüggő változását.
  • Vizsgálni kívánjuk a szélsőséges időjárási helyzetek hatását az eróziós folyamatokra és az ezzel együtt járó tápanyag-lemosódási folyamatokra. Ennek érdekében három, már berendezett kísérleti vízgyűjtőn végzünk méréseket és négy – különböző mértékben erodált – területen végzünk monitorozást. Az eredményeket a meteorológiai adatokkal együtt értékelve választ keresünk arra, hogy milyen alkalmazkodási kényszerek jelennek meg a különböző feltételezett klíma-szcenáriók esetén.

A kutatás várható eredményei és megvalósulási formái

A várható klímaváltozás hatására a vizsgált talajféleségek vízforgalmában bekövetkező változások ismerete segítheti a termőhelyspecifikus adaptív védekezési, illetve kárenyhítési stratégiák kidolgozását. Megbízható méréseken alapuló vizsgálati eredményekkel fogunk rendelkezni a talajhasználati módok és a talaj – környezeti szempontból is fontos – vízháztartási tulajdonságaival kapcsolatos főbb termékenységi paramétereinek változásáról, valamint a szántóföldi növénytermesztés produktivitására, ill. termésbiztonságra gyakorolt hatásáról. Fontos eredmény lehet a – várhatóan gyakoriságukban és intezitásukban növekvő – szélsőséges csapadékesemények hatására bekövetkező vízeróziós károk, illetve a talajveszteség csökkentését elősegítő javaslatok és gyakorlati megoldások kidolgozása.

Eredményeinket hazai és idegen nyelvű szakmai folyóiratokban kívánjuk publikálni, illetve konferenciákon mutatjuk be. Az adatfeldolgozási feladatokba nappali tagozatos diplomaterveseket (2 fő), PhD hallgatókat (2 fő), valamint pre- és posztdoktorokat kívánunk bevonni (1-1 fő), lehetőséget biztosítva ezzel számukra arra, hogy komplex környezeti kutatási programban mélyíthessék el szakmai ismereteiket, jártasságot szerezzenek kutatási eredményeik nemzetközileg elismert szaklapokban történő publikálásában.

Státuszjelentés

A projektelemben résztvevő munkatársak száma: 11.

Projekt megvalósításának kezdete: 2012.11.01.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015.01.31.
Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2015.02.01.
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2020.01.31.

 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 azonosító számú „Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben”című projekt
2.2. Szélsőséges éghajlati hatások biológiai kölcsönhatásainak vizsgálata állati modellekben
Alprojektvezető:  Dr. Husvéth Ferenc

A projekt ismertetésének összefoglalója

Egyes éghajlati tényezők rendkívül fontos környezeti elemeket jelentenek az élő szervezetek számára.  Ezek gyors változása olyan reakciókat indukálhat az élőlényekben, amelyek komoly fenotípusos megváltozáshoz vezetnek. Az ilyen megváltozások sejtműködési defektusokat, csökkent életképességet, esetleg – a korábban az evolúció során kialakult fenotípusos plaszticitás okán – nem várt populációs zavarokat, pl. ivararány eltolódás eredményezhetnek. Ezek ismerete nem csupán alapkutatási, hanem természetvédelmi, vagy termelési/tenyésztési szempontból is fontos.

A projekt keretein belül tervezett kutatásaink:

a) altéma: Szélsőséges hőmérsékletek GxE típusú kölcsönhatásának vizsgálata az ivari fenotípus kialakulásában vad és klónozott halakkal

b) altéma: Környezeti ártalmak okozta intra- és extracelluláris elváltozások vizsgálata hal, madár és emlős fajokban

Az utóbbi altémában különböző állatfajokkal végeztünk stresszélettani vizsgálatokat, amelyek két fő tevékenységre bonthatók:

  • A szülőket ért hőstressz transzgenerációs hatásainak vizsgálata halakkal, madarakkal és emlősökkel
  • A takarmányozás szerepének vizsgálata a hőstressz káros élettani hatásainak mérséklésében intenzíven termelő baromfi esetében

A kutatás várható eredményei és megvalósulási formái

A projekt egyrészt alapszintű információt szolgáltat a klímaváltozás gazdasági faunánk élettani folyamataira gyakorolt hatásairól, illetve célzott alapkutatásként kiindulási pontja lehet a projekt eredményeire építő alkalmazott agrárkutatásoknak, a tenyésztő cégek által irányított szelekciós nemesítési programoknak, melyek úgy az extenzív, mint az intenzív állattartás kapcsán kialakuló környezeti tényezők okozta stressz csökkentését célozzák meg. Mindemellett modellvizsgálatként is szolgálhat a kapcsolódó humán-egészségügyi kutatásokhoz. A projekt elősegíti a kutatásba bekapcsolódó fiatal kutatók, doktoranduszok szakmai előrehaladását, lehetővé teszi egyes kutatóknak az MTA doktora cím  megszerzését, gyarapítja a potenciális FP7/FP8 partnerek számát. A kutatási eredményeit nívós nemzetközi folyóiratokban kívánjuk közölni.

Státuszjelentés

A projektelemben részt vevők munkatársak száma 9.

Projekt megvalósításának kezdete: 2012.11.01.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015.01.31.
Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2015.02.01.
Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2020.01.31.

tamopKépgaléria

Kapcsolat

szie keszthely

8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-000
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.